german galleries / index cities / index galleries / index artists / index Berlin

Tschechisches Zentrum

Friedrichstr. 206
10969 Berlin
Tel: 030 - 208 25 92
Fax: 030 - 252 91 646
E-mail: ccberlin@czech.cz
http://www.czech-berlin.de
aktuelle Ausstellung / current exhibition

 

14.09. - 28.10.2005

Stanislav Tuma

Prager Motive in Fotografien

 

 
 german galleriesindex citiesindex galleriesindex artistsindex Berlin